حضور مدیرعامل آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور | آتش مهاران نوین آریا

حضور آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور

حضور آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور 800 492 آتش مهاران نوین آریا


حضور آتش مهاران در گردهمایی مدیران فرودگاه های کشور

با توجه به سوابق درخشان همکاری گروه صنعتی اتش مهاران با مراکز فرودگاهی کشور ، حضور مدیرعامل اتش مهاران در جمع مدیران فرودگاه های کشور سبب توسعه این صنعت بزرگ خواهد شد.