نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتشنشانی | آتش مهاران نوین آریا

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی 800 433 آتش مهاران نوین آریا


نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتشنشانی

قرار دادن پمپهای متوالی در مسیر منبع تا مصرف جهت تامین فشار مورد نیاز آب

  • روش های تامین آب
  • منابع روباز
  • شیر هیدرانت
  • منابع آبی در ارتفاع

انواع رله کردن:

  • رله مدار باز
  • رله مدار بسته
  • رله رفت و برگشتی
  • رله مدار باز

آموزش سری کردن پمپ های آتشنشانی

در رله مدار باز اب از منبع توسط یک پمپ سانتریفیوژ آتشنشانی قوی به داخل حوضچه ای منتقل و اتومبیل های اتشنشانی از حوضچه مزبور توسط پمپ آبگیری کرده و آب را به محل حریق می رسانند.

نکته: پمپ خودرو اول قویترین پمپ باید باشد.

پمپ آتش نشانی مدل روزنباور

رله مدار بسته

در حریق هایی که ازدحام جمعیت وجود داشته و فاصله منبع آب تا محل حریق زیاد نمی باشد از رله مدار بسته استفاده میشود.

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتشنشانی

در رله مدار بسته توجه به  نکات زیر الزامیست:

فاصله پمپ های اول و دوم دو بند کمتر از فاصله بین پمپ های بعدی باشد ، زیرا مقداری از فشار پمپ آتشنشانی اول صرف کشیدن اب از منبع میشود.

در پمپ سانتریفیوژ اول فشار ورودی اب داخل پمپ نباید از ۲ اتمسفر بیشتر باشد.

در خروجی های پمپ باید نقطه فشار (duty point) رعایت شود.

در رله سری جهت خروج هوای داخل پمپ بهتر است در هنگام ورودی به پمپ یکی از خروجی های پمپ باز باشد که هوا آن خارج شود و به محض خروج اب از آن خروجی مزبور بسته و خروجی های مربوط به پمپ بعدی باز شود.

در رله کردن سری سالم ترین پمپ های آتش نشانی با بازدهی بالا در اول جهت آبگیری قرار گیرد.

نحوه رله کردن پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی

نکته :

نقطه فشار (duty pont) مناسب ترین فشار جهت بالا رفتن حد آبدهی پمپ می باشد.

رله رفت و برگشتی؛

در حریق هایی که که فاصله از منبع آبگیری تا محل حریق زیاد است از رله رفت و  برگشتی استفاده میشود.

نکته:

سالمترین پمپ های سانتریفیوژ آتش نشانی با بازدهی بالا و حجیم بودن منبع آب در محل حریق درگیر میشود و بقیه پمپ ها بصورت رفت و برگشتی به آن آبرسانی میکنند.