وبلاگ

post Dennis Saber fire engine

9 سوال قبل از خرید یک ماشین آتش نشانی

9 سوال قبل از خرید یک ماشین آتش نشانی 610 458 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

index The role of sprinklers in reducing fire injuries

نقش اسپرینکلر در کاهش صدمات آتش سوزی

نقش اسپرینکلر در کاهش صدمات آتش سوزی 608 608 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

index Existing barriers for fire protection

موانع موجود برای حفاظت دربرابر آتش سوزی

موانع موجود برای حفاظت دربرابر آتش سوزی 1000 667 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

index Motivational activities in the UK fire service

تاثیر تعداد ماشین آتش نشانی در مقابله با آتش سوزی

تاثیر تعداد ماشین آتش نشانی در مقابله با آتش سوزی 1920 1259 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

index Motivational activities in the UK fire service

فعالیت های انگیزشی در آتش نشانی انگلستان

فعالیت های انگیزشی در آتش نشانی انگلستان 1920 1259 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

index Equipment and expertise in fire fighting

تجهیزات وتخصص درآتش نشانی

تجهیزات وتخصص درآتش نشانی 1920 1280 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

index Command tablet in incident management 1

تبلت فرماندهی در مدیریت حوادث

تبلت فرماندهی در مدیریت حوادث 1920 1280 آتش مهاران نوین آریا

تبلت فرماندهی بمانند چشمان یک پرنده برصحنه آتش سوزی احاطه دارد ودائما اطلاعات آن بروز شده ودر اختیار عوامل مبارزه با آتش سوزی  قرار می گیرد.

shakhes The body of fire engines

بدنه ماشین های آتش نشانی

بدنه ماشین های آتش نشانی 1920 1280 آتش مهاران نوین آریا

توجه به کوچک ‌ترین جزئیات  در بدنه ماشین های آتش نشانی مهم است، زیرا جزئیات در این نوع خودروها در عملکرد تجهیز تاثیر به سزایی ایفا می نماید.

1 shakhes Types of fire pumps

انواع پمپ های آتش نشانی

انواع پمپ های آتش نشانی 1920 1280 آتش مهاران نوین آریا

انواع پمپ های آتش نشانی یکی از اصلی ترین تجهیزات آتش نشانی می باشد که آب مورد نیاز عملیات اطفا حریق را تامین می کند و در عملکرد یک سیستم آتش نشانی حیاتی است.

shakhes All types of firefighting equipment and machines min

ماشین های آتش نشانی در انگلستان

ماشین های آتش نشانی در انگلستان 1920 1280 آتش مهاران نوین آریا

ماشین های آتش نشانی در انگلستان را به تفضیل در گروه بندی انواع ماشین های سنگین آتش نشانی ، ماشین های سبک آتش نشانی و ماشین های پیشرو گردهم آوردیم .