تعریف ایمنی حریق

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی 800 553 آتش مهاران نوین آریا

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی با اطفا حریق ، مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش انجام شده و شامل خاموش کردن ، کنترل و یا هدایت آتش‌می شود.