تاریخچه آتش نشانی

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی 800 553 آتش مهاران نوین آریا

آتش‌نشانی یا اطفا حریق ، مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش انجام شده و شامل خاموش کردن ، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته می شود. اهداف آتش‌نشانی ..

تاریخچه آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

تاریخچه آتش نشانی

تاریخچه آتش نشانی 1024 1057 آتش مهاران نوین آریا

تاریخچه آتش نشانی نخستین شهر کشور که به تجهیزات و سازمان آتشنشانی مجهز شد، شهر تبریز بود. در سال ۱۲۲۱ خورشیدی، روسها در این شهر نخستین سازمان آتشنشانی …