انواع حریق و تعریف آنها

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

آموزش اصول ایمنی آتش نشانی

800 553 آتش مهاران نوین آریا

آتش‌نشانی یا اطفا حریق ، مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش انجام شده و شامل خاموش کردن ، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته می شود. اهداف آتش‌نشانی ..