احداث واحدهای آتشنشانی

تاریخچه آتش نشانی | آتش مهاران نوین آریا

تاریخچه آتش نشانی

تاریخچه آتش نشانی 1024 1057 آتش مهاران نوین آریا

تاریخچه آتش نشانی نخستین شهر کشور که به تجهیزات و سازمان آتشنشانی مجهز شد، شهر تبریز بود. در سال ۱۲۲۱ خورشیدی، روسها در این شهر سایت آتش نشانی زدند.