آتش سوزی

shanghai post min

روش تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی برج های دوقلوی پتروناس

روش تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی برج های دوقلوی پتروناس 1024 595 آتش مهاران نوین آریا

روش تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی برج های دوقلوی پتروناس با طرح اختصاصی و ویژه ای انجام شد که در این مقاله به تفضیل شرح داده شده است .