مثلث

خودروهای نیمه سنگین آتش نشانی

با توجه به طراحی، امکانات و ظرفیت مخازن آب و فوم از این مدل خودرو به عنوان خودرویی پیشرو یا واکنش سریع در عملیات های اطفاء حربق استفاده می شود. با توجه به وزن پایین و چابک بودن این خودرو ها، کاربرد بسیار خوبی در عملیات های شهری و جاده ای و همچنین بعضی از صنایع را دارد. این مدل از خودروهای آتش نشانی بر اساس ظرفیت شاسی و طبق استاندارد های NFPA و IPS ، با توجه به نیاز کاربران جهت استفاده در سایت های مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی آمیکو

wpDataTable with provided ID not found!

مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی فوتون

wpDataTable with provided ID not found!

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین مدیریت بحران و امداد و نجات آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!

مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی کاویان

wpDataTable with provided ID not found!

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا
مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی ایسوزو

wpDataTable with provided ID not found!

مثلث

خودرو نیمه سنگین آتش نشانی بادسان

wpDataTable with provided ID not found!

ماشین نیمه سنگین آتش نشانی | ماشین آتش نشانی آتش مهاران نوین آریا