تجهیزات آتش نشانی

استانداردهای PPE یا تجهیزات ایمنی | آتش مهاران نوین آریا

استانداردهای PPE یا تجهیزات ایمنی

استانداردهای PPE یا تجهیزات ایمنی 800 527 آتش مهاران نوین آریا

تمامی تجهیزات ایمنی مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و ایمنی صنایع پتروشیمی باید مورد تایید سازمان‌های استاندارد بوده و به صورت مداوم مورد بررسی و ارزیابی …