محرك إطفاء ثقيل

ماشین های سنگین آتش نشانی اسکانیا آتش مهاران نوین آریا

محرك حريق ثقيل